Dyslexie

Als je door de letters het woord niet meer ziet

Dyslexie is een specifieke, hardnekkige lees- en spellingsstoornis met een erfelijke basis. Personen met dyslexie hebben onder andere moeite met het benoemen van spraakklanken en letters. Hierdoor worden fouten gemaakt in het uitspreken, lezen en/of schrijven van woorden (spelling).

Kinderen en volwassenen met dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen kunnen logopedische behandeling krijgen van een dyslexiespecialist. Binnen onze praktijk zijn dat Hetty Braam en Sandra Sarfo.

Auditieve vaardigheden en leren lezen en schrijven

Logopedische begeleiding kan al starten vanaf de kleuterleeftijd bij het aanleren van de auditieve vaardigheden. Een kind leert met het gehoor klanken te onderscheiden, bijvoorbeeld door te rijmen of door woorden te hakken en plakken.

Vanaf groep 3 kan de dyslexiespecialist extra ondersteuning bieden bij het (leren) lezen en spellen/schrijven met onder andere Connect Lezen en de KWeC-methodiek. Deze behandeling is multisensorieel visuele, auditieve en tactiele ondersteuning helpen bij het vergemakkelijken van het spellen. Ook wordt de emotie ingezet om de stof beter te laten beklijven. Er ontstaat inzicht in de opbouw van de spelling door het proces op een andere manier dan met de letters zelf te visualiseren. Cliënten krijgen grip op de materie en hoeven de spellingregels niet uit hun hoofd te leren. 

De behandeling is gericht op:

  • Het verbeteren van het benoemen van de letters
  • Het verbeteren van de auditieve vaardigheden benodigd voor lezen en spelling
  • Het verbeteren van het vloeiend lezen
  • Het verhogen van het leesplezier en de leesmotivatie
  • Het verbeteren van de spellingvaardigheden

De dyslexie wordt niet verholpen. De behandeling richt zich op het lezen en spellen en verder wordt eventueel advies gegeven over (digitale) hulpmiddelen en wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met dyslexie.

Wij zijn een groot voorstander van intensieve samenwerking met de school. Als u daarvoor toestemming geeft, zullen wij dit contact altijd leggen. Als het een traject betreft waarbij de diagnose 'ernstige enkelvoudige dyslexie' is vastgesteld, valt de behandeling onder jeugdzorg en hebben wij ook regelmatig overleg over het verloop van de behandeling met Psychologenpraktijk Van der Vinne.