Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich wenden tot een van de praktijkhouders van Klinq, Hetty Braam of Paula Oosterhuis.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal uw klacht dan in behandeling nemen. U kunt het formulier digitaal invullen of schriftelijk en vervolgens versturen.

Gegevens Klachtenloket Paramedici (KLP)

Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
info@klachtenloketparamedici.nl
I https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp

 

Achtergrondinfo: patiëntenklachtrecht en wetten

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op grond van de Wkkgz is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten/cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan) dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt/cliënt.
U kunt meer lezen op de website van de Rijksoverheid: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) | Kwaliteit van de zorg | Rijksoverheid.nl

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent' (='geïnformeerde toestemming'). Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. Als u meer wilt lezen over deze wet en uw rechten in de zorg kunt u dat vinden op de de website van de Rijksoverheid: Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling? | Rechten van patiënt en privacy | Rijksoverheid.nl

Wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening

In het overzicht toepasselijke wetgeving vindt u nogmaals een beknopte weergave van de aspecten waarmee een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van verschillende wetten.