Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich wenden tot een praktijkhoudster, Hetty Braam of Paula Oosterhuis.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de landelijke klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn. In de praktijk is een brochure beschikbaar is met meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die moeten worden gevolgdDe klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

Gegevens landelijke klachtencommissie

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
T.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagensweg 2b
Postbus 75
3440 AB  Woerden
Tel. 0348-457073

Achtergrondinfo: patiëntenklachtrecht en beroepscode

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten/cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt/cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste 3 leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Gouda, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Onze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF.

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent' (='geïnformeerde toestemming'). Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. Als u meer wilt lezen over deze wet en uw rechten in de zorg kunt u dat vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening

In het overzicht toepasselijke wetgeving vindt u nogmaals een beknopte weergave van de aspecten waarmee een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van verschillende wetten.